Studia I i II stopnia w języku angielskim

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

REJESTRACJA W SYSTEMIE IRK

 Kandydat:

 • wybiera opcję UTWÓRZ KONTO, a następnie zapoznaje się z zawartymi informacjami i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez wybór przycisku KONTYNUUJ. Wybór przycisku REZYGNUJĘ uniemożliwi rejestrację w systemie;
 • zakłada osobiste konto rejestracyjne. Konto jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji. Oznacza to, że wiadomości tam umieszczone uznaje się za dostarczone i wiążące;
 • wpisuje swoje  hasło dostępu. Jest to bardzo ważny moment rekrutacji – hasło należy zachować do późniejszego wykorzystania w kolejnych etapach procesu rekrutacji. Jest ono jedyną formą autoryzacji użytkownika systemu, w związku z tym nie wolno udostępniać go osobom trzecim. UwS nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia tego hasła, w szczególności za zmiany zapisów autoryzowane tym hasłem;
 • wypełnia i zatwierdza formularz danych osobowych zgodnie z opisem;
 • zapisuje się na wybrany przez siebie kierunek studiów; 
 • wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości obliczonej przez system IRK na podstawie dokonanych zapisów. UWAGA - opłata rekrutacyjna musi być dokonana z odpowiednim wyprzedzeniem w celu zaksięgowania jej na koncie UwS.

 

Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych, wyborze kierunku studiów, wniesieniu opłaty rekrutacyjnej oraz uzyskaniu przez uczelnię potwierdzenia bankowego o wpływie tej opłaty na konto UwS. Wszelkie konsekwencje związane z błędnym wypełnieniem pól formularzy internetowych, ich niewypełnieniem lub podaniem informacji nieprawdziwych ponosi kandydat.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 • na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie – oryginał świadectwa maturalnego celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej za zgodność z oryginałem;
 • na studia drugiego stopnia - dyplom ukończenia studiów wyższych oraz suplement lub indeks w przypadku kandydatów gdzie zachodzi konieczność rozstrzygnięcia, czy ukończony przez kandydata kierunek studiów jest kierunkiem pokrewnym - celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej przez uczelnię za zgodność z oryginałem;
 • poświadczenie w formie legalizacji lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych;
 • w przypadku świadectwa maturalnego lub dyplomu wydanego w kraju, z którym Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Polska zawarła ww. umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty, cudzoziemiec składa zaświadczenie o nostryfikacji albo decyzję administracyjną wydaną przez właściwego kuratora oświaty potwierdzającą uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia.
 • zaświadczenie potwierdzające, iż złożone świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów wyższych uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe lub kontynuowania kształcenia w każdym typie szkoły wyższej w systemie edukacji, w którym działa instytucja wydająca dokument. Zaświadczenie to może być wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną, w której odbywała się nauka albo przez władze oświatowe państwa na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo/dyplom;
 • dokumentu przedstawiającego skalę ocen, jeśli nie jest ona wskazana na świadectwie maturalnym albo dyplomie ukończenia studiów wyższych, potwierdzonego przez:
 • szkołę średnią, którą ukończył kandydat – w przypadku osób ubiegających się o przyjęcia na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie;
 • uczelnię, którą ukończył kandydat – w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.
 • podanie o przyjęcie na studia – ankieta osobowa kandydata, zawierające zdjęcie kandydata zgodne z wymaganiami stosowanymi dla fotografii do dowodów osobistych, wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata (Uwaga: status zdjęcia „Czekające na akceptację” nie ma wpływu na możliwość wydruku podania);
 • podanie o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej, wydrukowane po wprowadzeniu przez cudzoziemca na osobiste konto rejestracyjne swojej fotografii;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na wybranym kierunku studiów (wydruk z systemu IRK)
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • zgodę rodziców/opiekunów prawnych na podjęcie studiów, w przypadku osoby niepełnoletniej;
 • oświadczenie o posiadaniu polskiego pochodzenia, w przypadku kandydatów pochodzenia polskiego;
 • potwierdzenie znajomość języka angielskiego poprzez:
 1. dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego wymieniony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 141) na poziomie min. B2 w rozumieniu Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego lub
 2. świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie szkoły ponadpodstawowej lub uczelni wyższej, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim lub
 3. dokument uzyskany w procesie rekrutacji, potwierdzający przygotowanie oraz stopień znajomości języka angielskiego, który pozwala na podjęcie studiów, uzyskany na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z języka angielskiego, do której kandydat zobligowany jest przystąpić w terminie określonym w terminarzu rekrutacji.

W przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia, przystępujących do rozmowy kwalifikacyjnej, z tytułu ukończonego kierunku studiów, jako dokument  potwierdzający znajomość języka angielskiego rozumie się pozytywny wynik (minimum ocenę dostateczną) z rozmowy kwalifikacyjnej.

 • cudzoziemiec ubiegający się o przyjęcie na studia powinien okazać do wglądu:
   • paszport lub inny dokument na podstawie którego można dokonać potwierdzenia tożsamości;
   • dokument potwierdzający legalizację pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

UWAGA! Wszystkie dokumenty wydane za granicą muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo sporządzone lub poświadczone przez właściwego konsula RP.

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA STUDIA

 

Lp.

Kierunek studiów

Rok

studiów

Wysokość opłaty w zł

za jeden semestr

1

2

3

4

studia pierwszego stopnia

1.

Biology

I

17.000 

2.

Information Security

I

16.500 

3.

Logistics

I

20.200 

studia drugiego stopnia

4.

Mathematics

I

 9.700

5.

Management

I

14.200 

6.

National Security

I

10.800 

 

TERMINARZ REKRUTACJI

 

 

 

I etap

II etap

1.

Rejestracja elektroniczna w IRK 1): 

24.05.-12.07.2024
do godz. 16.00

15.07-13.09.2024
do godz. 16.00

2.

Ostatni dzień wniesienia opłaty rekrutacyjnej:                 

12.07.2024

13.09.2024

3.

 

Składanie dokumentów (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą):                          

03.06.-12.07.2024

15.07.-13.09.2024

4.

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów: 2)

31.07.2024

godz. 12.00

20.09.2024

godz. 12.00

5.

Ogłoszenie  wyników - list osób spełniających warunek do wpisania na listę studentów i list osób nieprzyjętych na studia:

30.08.2024
godz. 14.00

27.09.2024
godz. 14.00

 

  1) w celu wstępnej weryfikacji kandydat na studia prowadzone w języku angielskim przesyła skany (w języku angielskim lub polskim):

 

 • świadectwa maturalnego albo dyplomu ukończenia studiów wyższych (z legalizacją lub apostille) z dopiskiem lub jako oddzielny dokument, że świadectwo/dyplom uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia albo kontynuowania kształcenia w każdym typie szkoły wyższej w kraju, w którym wydano świadectwo/dyplom. Zaświadczenie to może być wydane przez uczelnię/instytucję edukacyjną, w której odbywała się nauka albo przez władze oświatowe państwa na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dyplom;
 • suplementu lub indeksu;
 • certyfikatu poświadczającego znajomość języka angielskiego.

 2)  rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim. Dotyczy kandydatów o których mowa w § 6 ust. 2 pkt.3 lub w § 21 ust. 1 Uchwały Senatu Nr 164/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r. 

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

Dokumenty przyjmowane są w Dziale Organizacji Studiów, Siedlce, ul. Konarskiego 2 pokój 4.
Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 14:00.

 

AKTY PRAWNE