Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów na studia

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane”RODO”, Uniwersytet w Siedlcach informuje, że:

 1. Administrator danych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet w Siedlcach, z siedzibą przy ul. St. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce.
  Z administratorem można kontaktować się listownie: Uniwersytet w Siedlcach, ul. Konarskiego 2, 08‑110 Siedlce, lub jedną z wybranych form udostępnionych na stronie: https://www.uws.edu.pl/kontakt/(należy wskazać jednostkę organizacyjną, do której kierowana jest korespondencja);
 2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uws.edu.pl. Z IOD można kontaktować się w sprawach dotyczących Państwa danych osobowych i przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Uniwersytet w Siedlcach.
 3. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz – w przypadku przyjęcia Pani/Pana – do obsługi procesu studiowania w Uniwersytecie w Siedlcach.
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO i przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023 r., poz. 742 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi; w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 
 4. Czas przetwarzania danych osobowych
  Podane przez Panią/Pana dane osobowe w związku z rekrutacją na studia będą przetwarzane przez okres rekrutacji, a po jej zakończeniu przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej i archiwalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po upływie czas określonego odpowiednimi przepisami prawa, rekrutacje poddawane są archiwizacji, a dane kandydatów usuwane z systemu. Jeśli nie chce Pani/Pan utracić dostępu do swojego konta, możecie Państwo wyrazić zgodę na jego zachowanie na poczet przyszłych rekrutacji zaznaczając taką opcję podczas rejestracji elektronicznej. W przypadku przyjęcia na studia Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z tokiem realizacji studiów, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat. W przypadku nieprzyjęcia na studia Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od zakończeniu rekrutacji. Gdy ma to zastosowanie, Państwa dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.
 5. Dobrowolność podania danych
  Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma Pani/Pan obowiązek ich podania. Dane te są niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Jeśli Pani/Pan nie poda tych danych osobowych, nie będzie Pani/Pan uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne, w przypadku ich niepodania nie będzie Pani/Pan uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.
 6. Odbiorcy danych
  Dostęp do Państwa danych osobowych będą posiadać upoważnieni pracownicy Uniwersytetu w Siedlcach, w tym członkowie komisji rekrutacyjnych. 
  Odbiorcami Państwa danych mogą być także podmioty, uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Uniwersytetu na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzania danych osobowych.
 7. Prawa związane z przetwarzaniem danych
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą prawną jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, może ją Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 8. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Informacja o niepodejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany 
  Na podstawie Pani/Pana dane osobowych nie będą podejmowane decyzje, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowany przetwarzaniu i nie będą poddawane profilowaniu.
 10. Błędy danych
  Przyjmuję do wiadomości, że Uniwersytet w Siedlcach nie ponosi odpowiedzialności za podanie przeze mnie błędnych danych.