Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

WAŻNE INFORMACJE

REKRUTACJA KROK PO KROKU

Każdy kandydat na studia:

 • wybiera opcję UTWÓRZ KONTO, a następnie zapoznaje się z zawartymi informacjami i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez wybór przycisku KONTYNUUJ. Wybór przycisku REZYGNUJĘ uniemożliwi rejestrację w systemie;
 • zakłada osobiste konto rejestracyjne. Konto jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji. Oznacza to, że wiadomości tam umieszczone uznaje się za dostarczone i wiążące;
 • wprowadza odpowiednie dane, zgodnie z opisem widocznym w formularzu;
 • zapisuje się na wybrany przez siebie kierunek/kierunki studiów. Kandydat może dokonać rejestracji wyłącznie na jedną formę studiów na danym kierunku i poziomie studiów. Dla ułatwienia szczegółowe wymagania rekrutacyjne znajdują się przy opisach poszczególnych kierunków studiów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów;

 • wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości obliczonej przez system IRK na podstawie dokonanych zapisów. UWAGA - opłata rekrutacyjna musi być dokonana z odpowiednim wyprzedzeniem w celu zaksięgowania jej na koncie Uniwersytetu;
 • Kandydat może zmieniać wybrane kierunki studiów, przedmioty, wyniki i poziomy egzaminów do końca trwania danej  rejestracji (również w przypadku gdy dokonał już opłaty rekrutacyjnej).

Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych, wyborze kierunku studiów, wniesieniu opłaty rekrutacyjnej oraz uzyskaniu przez uczelnię potwierdzenia bankowego o wpływie tej opłaty na konto UwS.
Wszelkie konsekwencje związane z błędnym wypełnieniem pól formularzy internetowych, ich niewypełnieniem lub podaniem informacji nieprawdziwych ponosi kandydat.

Kandydat na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie:

Kandydat z nową maturą (zdawaną w latach 2005-2024):

 • zaznacza wszystkie przedmioty zdawane w części pisemnej egzaminu, ich poziom oraz wpisuje uzyskane wyniki. Przy obliczaniu punktów system IRK sam wybierze najkorzystniejszy wariant spośród przedmiotów kandydata, zgodnie z zasadami rekrutacji na kierunek;
 • do zapisania się na kierunki studiów nie są potrzebne wyniki maturalne ani numer świadectwa maturalnego. Zapisów można więc dokonywać przed ogłoszeniem wyników maturalnych. W zakładce „Wykształcenie” trzeba zaznaczyć jednak, jakie przedmioty i na jakim poziomie były zdawane na maturze w części pisemnej;
 • kandydatom z nową maturą przypominamy, że instytucją wydającą świadectwo maturalne jest właściwa Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, a nie szkoła średnia;

Kandydat ze starą maturą (zdawaną przed 2005 rokiem):

 • na kierunek lekarski - wybiera jako dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia „zaświadczenie OKE dla osób posiadających starą maturę”, wpisuje wynik wyrażony w punktach z danego przedmiotu odnotowany na zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego. Kandydat nie wprowadza żadnych ocen ze świadectwa dojrzałości;
 • na pozostałe kierunki studiów - wpisuje wszystkie oceny uzyskane w części pisemnej i ustnej egzaminu dojrzałości. Przeliczenia na punkty dokonuje sam system;

Kandydat z obywatelstwem polskim posiadający świadectwo maturalne uzyskane za granicą, maturę międzynarodową IB albo maturą europejską EB  proszony jest o wcześniejszy kontakt z Działem Organizacji Studiów.

Kandydat na studia II stopnia:

 • po dokonaniu rejestracji w systemie IRK, a przed ogłoszeniem wyników, zobowiązany jest do złożenia kompletu wymaganych dokumentów w formie papierowej, w terminie określonym w terminarzu rekrutacji - zasady składania dokumentów opisane są poniżej;
 • kandydaci, którzy jeszcze nie znają numeru i daty wydania dyplomu mogą również dokonać rejestracji – pole  z numerem dyplomu i datą wystawienia pozostawiają puste (dane te należy uzupełnić przed wydrukowaniem podania o przyjęcie na studia, czyli na etapie składania dokumentów);
 • kandydaci na studia II stopnia proszeni są o nie wprowadzanie żadnych ocen ze świadectwa dojrzałości, system wymaga wprowadzenia jedynie nazwy ukończonej szkoły średniej;

Kandydat z obywatelstwem polskim posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany za granicą proszony jest o wcześniejszy kontakt z Działem Organizacji Studiów.

Składanie dokumentów:

 • dokumenty od kandydatów na studia z polską maturą/polskim dyplomem przyjmowane są w  Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata przy ul. Żytniej 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69 i 0.70. Punkt czynny jest od 15 lipca do 04 października 2024 r., od poniedziałku do soboty w godz. 8-16;
 • dokumenty od kandydatów na studia na kierunek lekarski przyjmowane są w  budynku Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu przy ul. Prusa 14, pok. 107, I piętro. Punkt czynny jest od 15 lipca do 04 października 2024 r., od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Na kierunek lekarski  nie ma możliwości składania dokumentów poprzez przesłanie pocztą, kurierem lub w inny niż osobisty sposób;
 • dokumenty od kandydatów z dyplomem zagranicznym, maturą zagraniczną albo maturą międzynarodową (IB) albo maturą europejską (EB)  przyjmowane są w Dziale Organizacji Studiów przy  ul. Konarskiego 2 pok. 4. Obsługa Kandydatów prowadzona jest od poniedziałku do piątku w godz. 8-14, tel. 025/643 19 06 lub 025/643 19 25;
 • Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia  (oryginał dokumentu do wglądu);
 • w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata nie ma możliwości skorzystania z dostępu do komputerów;
 • dokumenty wysyłane pocztą lub kurierem  (z wyłączeniem kierunku lekarskiego), należy wysłać na adres:

                                                                     Uniwersytet w Siedlcach
                                                                    KOMISJA REKRUTACYJNA
                                                                           ul. Żytnia 39
                                                                         08-110 Siedlce

WAŻNE! dokumenty przesyłane pocztą muszą zawierać oryginały lub odpisy świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów wyższych, suplementu do dyplomu lub indeksu (jeżeli jest to wymagane).

Kontakt z komisją rekrutacyjną

Przez cały rok informacji na temat rekrutacji na studia prowadzone przez Uniwersytet udziela Dział Organizacji Studiów, przy ul. Konarskiego 2, pok. 4 i 5.

 • dla kandydatów z obywatelstwem polskim oraz polską maturą/polskim dyplomem - tel.: 25 643 19 21, 643 19 24,
 • dla kandydatów cudzoziemców oraz kandydatów z maturą/dyplomem zagranicznym - tel.: +48 25 643 19 06, 643 19 25.

Dyżur telefoniczny w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata komisje pełnią od 15 lipca do 04 października 2024 r., od poniedziałku do piątku, w godz. 08:00-16:00, tel. 25 643 18 93, 643 18 94.