Studia podyplomowe 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Logopedyczne

Szczegóły
Kod PD-WH-FPL-PSL
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Humanistycznych
Kierunek studiów Podyplomowe Studia Logopedyczne
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Czas trwania 4 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Nauk Humanistycznych,
Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa
ul. Żytnia 39, pokój 3.41; 3.16
tel. 25 6431870
obsługa administracyjna studiów:
mgr Beata Kapitan
tel. 25 6431882,
ijil@uws.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu Sekretariat IJiL, pon - pt w godz. 8.00 – 15.00 pok. 3.41
Adres WWW https://ijil.uws.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Studia magisterskie
  Zadaj pytanie
Tura 1 (26.06.2024 10:00 – 30.09.2024 23:59)

Opis studiów


Studia trwają cztery semestry (ogólna liczba  660 godzin, w tym 120 godzin praktyk w różnych placówkach logopedycznych). Studia adresowane są do osób posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela.Zakończenie studiów wymaga przygotowania pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu dyplomowego.

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów studiów magisterskich (z uprawnieniami nauczycielskimi) do pracy w zawodzie logopedy. Słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii wad mowy, które uprawniają do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej.
Plan studiów opracowany został zgodnie z przepisami zawierającymi wytyczne do uzyskania tytułu logopedy. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich oraz logopedów praktyków z wieloletnim doświadczeniem i uznanymi osiągnięciami zawodowymi. Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie logopedii.

Plan studiów


Semestr 1.

 • Teoria zaburzeń mowy
 • Fonetyka artykulacyjna
 • Fonologia
 • Morfologia współczesnego języka polskiego
 • Składnia
 • Anatomia i fizjologia narządów mowy
 • Rozwój mowy dziecka
 • Neuropsychologia
 • Elementy neurologii i psychiatrii

Semestr 2.

 • Metodyka postępowania logopedycznego
 • Fonetyka akustyczna i audytywna
 • Dyslalia
 • Specyficzne i niespecyficzne zaburzenia rozwoju mowy
 • Autyzm i Asperger
 • Trudności w czytaniu i pisani
 • Praktyka śródroczna logopedyczna w przedszkolu i innych placówkach oświatowych

Semestr 3.

 • Audiofonologia
 • Afazja
 • Dyzartria
 • Jąkanie
 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Surdologopedia
 • Seminarium
 • Praktyka logopedyczna ciągła w przedszkolu lub szkole

Semestr 4.

 • Zaburzenia głosu
 • Technika mówienia i dykcja
 • Oligofazja
 • Schizofazja
 • Zaburzenia mowy w demencji
 • Seminarium
 • Wykład otwarty
 • Praktyka logopedyczna ciągła w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub ośrodkach logopedycznych przy placówkach oświatowo-wychowawczych i służby zdrowia

Organizacja studiów, w tym terminy zjazdów i inne informacje:

Zajęcia prowadzone są w formie niestacjonarnej (w soboty i niedziele).

Warunkiem ukończenia studiów jest osiągnięcie efektów uczenia się oraz uzyskanie pozytywnych ocen z przedmiotów określonych planem i programem studiów podyplomowych oraz przygotowanie pracy dyplomowej i jej obrona z wynikiem pozytywnym.


Wymagane dokumenty

 • audiogram (wynik badania słuchu),
 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wydruk z systemu IRK),
 • dyplom ukończenia studiów magisterskich oraz jego kserokopia,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z opłatami oraz zasadami ich wnoszenia,
 • dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela (tj. suplement do przedkładanego dyplomu ukończenia studiów, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie przygotowania nauczycielskiego lub inne zaświadczenie świadczące o posiadaniu uprawnień do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć).

 

Składając dokumenty Kandydat jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Przyjęcie na studia następuje na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej (ocena dykcji) oraz złożonych dokumentów.

Przyjmowanie dokumentów odbywa się w Sekretariacie Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa.

Decyzję o przyjęciu kandydatów na studia podejmuje kierownik studiów podyplomowych na podstawie złożonych dokumentów.

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod adresem https://ijil.uws.edu.pl/