Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Instrumentalna analityka chemiczna, studia stacjonarne I stopnia

Szczegóły
Kod UPH-W3-IAC-SL
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Kierunek studiów Instrumentalna analityka chemiczna
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Centralny Punkt Obsługi Kandydata, ul. Żytnia 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69, 0.70
Godziny otwarcia sekretariatu informacje na stronie głównej programu IRK
Adres WWW https://wnsp.uws.edu.pl
Wymagany dokument
  • Matury
  Zadaj pytanie
Tura 2 (15.07.2024 08:00 – 22.08.2024 16:00)

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (04.06.2024 10:00 – 12.07.2024 20:00)

Opis kierunku

Absolwent kierunku instrumentalna analityka chemiczna będzie posiadał gruntowną wiedzę z dziedziny chemii oraz z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych z aspektami znajomości specjalistycznego sprzętu oraz różnorodnych metod analitycznych i diagnostycznych stosowanych w przemyśle, gospodarce i środowisku.

Studia pozwolą na zdobycie wiedzy dotyczącej pobierania i przygotowywania próbek analitycznych oraz wiedzy dotyczącej statystyki i walidacji w analityce chemicznej.  Atutami absolwenta będą umiejętności diagnozowania, definiowania i rozwiązywania problemów z zakresu szeroko pojętej analizy chemicznej. Absolwent zdobędzie praktyczne umiejętności posługiwania się zaawansowaną aparaturą badawczo-pomiarową w celach analitycznych. Absolwent będzie legitymował się certyfikatem biegłości językowej na poziomie B2 i posiadał umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym. Znajomość specjalistycznego języka angielskiego będzie atutem wyróżniającym absolwentów poszukujących pracy w firmach działających na rynkach zagranicznych.

Dzięki zdobytemu wykształceniu opartemu na najnowszej wiedzy i umiejętnościach praktycznych absolwent będzie poszukiwanym na rynku pracy specjalistą przygotowanym do pracy w laboratoriach kontroli jakości w przedsiębiorstwach reprezentujących różne gałęzie przemysłu:  chemicznego, farmaceutycznego, petrochemicznego, kosmetycznego, spożywczego, energetycznego oraz w budownictwie, w instytucjach zajmujących się zdrowiem publicznym, w laboratoriach służb specjalistycznych i mundurowych, w laboratoriach kryminalistycznych, w rolnictwie i wszędzie tam gdzie funkcjonują laboratoria wykonujące analizy fizykochemiczne. Potencjalnym miejscem pracy absolwenta będą również laboratoria naukowo-badawcze.

Absolwent kierunku instrumentalna analityka chemiczna otrzyma tytuł licencjata, będzie gotowy do ciągłego pogłębiania swojej wiedzy i do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


Podstawa rekrutacji

Ostateczna liczba punktów jaką otrzyma kandydat, liczona jest jako suma punktów z dwóch przedmiotów spośród: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka.

Przedmioty, które mają być brane pod uwagę przy obliczaniu punktów wskazuje kandydat w momencie rejestracji w systemie IRK.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od 2005 do 2024 r.)

Podstawą kwalifikacji są wyniki z części  pisemnej egzaminu maturalnego przeliczone na punkty w następujący sposób:

  • liczba punktów procentowych uzyskanych z przedmiotu na poziomie  podstawowym, według zasady 1%=0,5 pkt, albo liczba punktów uzyskanych z przedmiotu na poziomie rozszerzonym, według zasady 1%=1 pkt.

W związku z powyższym kandydat może uzyskać do 100 punktów z jednego przedmiotu.
Zapis "zwolniony" na świadectwie maturalnym uzyskany w części zewnętrznej egzaminu jest równoznaczny z uzyskaniem przez kandydata maksymalnej liczby punktów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Podstawą kwalifikacji są oceny z egzaminu dojrzałości (część pisemna albo część ustna) przeliczone na punkty zgodnie z zasadą:
  6,0 – 100 pkt
  5,0 – 90 pkt
  4,0 – 70 pkt
  3,0 – 50 pkt
  2,0 – 30 pkt
Ostateczny wynik z danego przedmiotu obliczany jest wg zasady wynik x 0,8.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z maturą zagraniczną

Komisja rekrutacyjna, po złożeniu przez kandydata wymaganych dokumentów, dokonuje przeliczenia punktów/wyników.
Podstawą rekrutacji są przedmioty maturalne na poziomie odpowiadającym poziomowi podstawowemu albo rozszerzonemu na egzaminie maturalnym. W przypadku braku możliwości zdawania przez kandydata przedmiotu maturalnego wymaganego w procesie rekrutacji, komisja rekrutacyjna może uwzględnić wynik z innego równoważnego przedmiotu maturalnego zdawanego przez kandydata.
W przypadku, jeśli kandydat posiada wynik bez określenia poziomu zdanego egzaminu, wynik ten zostanie przeliczony wg zasady wynik x 0,8.
Sposób przeliczania wyników uzyskanych na maturze przez kandydata oraz ustalania na ich podstawie końcowego wyniku postępowania kwalifikacyjnego, decydującego o miejscu kandydata na liście rankingowej, dostosowany jest do systemu oceniania i obliczania wyników kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny w Polsce.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z maturą międzynarodową (IB)

Komisja rekrutacyjna, po złożeniu przez kandydata wymaganych dokumentów, dokonuje przeliczenia punktów/wyników z wybranego przedmiotu objętego egzaminem maturalnym, indywidualnie dla każdego kandydata, w następujący sposób:
 Egzamin IB   /   Egzamin maturalny (nowa matura)
     7 pkt         –    100 %
     6 pkt         –      90 %
     5 pkt         –      75 %
     4 pkt         –      60 %
     3 pkt         –      45 %
     2 pkt         –      30 %
Wynik z danego przedmiotu zdawanego na poziomie HL (higher level) jest traktowany jako wynik na poziomie rozszerzonym, natomiast wynik z danego przedmiotu zdawanego na poziomie SL (standard level) jest traktowany jako wynik na poziomie podstawowym.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z maturą europejską (EB)

Komisja rekrutacyjna, po złożeniu przez kandydata wymaganych dokumentów, dokonuje przeliczenia punktów/wyników z wybranego przedmiotu objętego egzaminem maturalnym, indywidualnie dla każdego kandydata, w następujący sposób:
 Egzamin EB            /   Egzamin maturalny (nowa matura)
     9,00 - 10,00      –    100 %
     8,00 -   8,99      –      90 %
     7,50 -   7,99      –      75 %
     7,00 -   7,49      –      60 %
     6,00 -   6,99      –      45 %
     5,00 -   5,99      –      30 %
Wynik z matury EB - końcowy z danego przedmiotu realizowanego w zakresie 4-5 godzin tygodniowo traktowany jest jako poziom rozszerzony, a wynik końcowy z przedmiotu realizowanego w zakresie 2-3 godzin tygodniowo traktowany jest jako poziom podstawowy. Pod uwagę brane będą jedynie wyniki z przedmiotów, które uwzględniają ocenę z egzaminu maturalnego.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać tutaj.

Kandydat zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów. Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia. Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata przy ul. Żytniej 39, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.