Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Gospodarka odpadami i recykling, studia stacjonarne I stopnia

Szczegóły
Kod UPH-W3-GOR-SL
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Kierunek studiów Gospodarka odpadami i recykling
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Centralny Punkt Obsługi Kandydata, ul. Żytnia 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69, 0.70
Godziny otwarcia sekretariatu informacje na stronie głównej programu IRK
Adres WWW https://wnsp.uws.edu.pl
Wymagany dokument
  • Matury
  Zadaj pytanie
Tura 2 (15.07.2024 08:00 – 22.08.2024 16:00)

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (04.06.2024 10:00 – 12.07.2024 20:00)

Opis kierunku

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku gospodarka odpadami i recykling będzie posiadał usystematyzowaną wiedzę z zakresu: nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk o środowisku, nauk rolniczych, całokształtu zjawisk i procesów środowiskowych oraz współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych, aspektów prawnych ochrony środowiska i ochrony przyrody związanych z wytwarzaniem i recyklingiem odpadów. Absolwent nabędzie wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoznawania, diagnozowania i definiowania zasadniczych problemów związanych z gospodarowaniem odpadami, ich składowaniem, transportem, utylizacją i recyklingiem.

Dzięki zdobytej wiedzy oraz umiejętnościom praktycznym nabytym podczas studiów, absolwent będzie posiadał kompetencje niezbędne do:

  • podjęcia pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych w charakterze specjalisty w obszarze gospodarki odpadami,
  • podjęcia pracy w instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, w laboratoriach badawczych i kontrolnych, w rolnictwie, oraz organach administracji, zwłaszcza samorządowych,
  • podjęcia pracy w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu gospodarowania materiałami i odpadami,
  • prowadzenia własnej działalności w zakresie gospodarki odpadami.

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata i jest gotowy do podjęcia studiów II stopnia.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


Podstawa rekrutacji

Ostateczna liczba punktów jaką otrzyma kandydat, liczona jest jako suma punktów z dwóch przedmiotów spośród: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka.
Przedmioty, które mają być brane pod uwagę przy obliczaniu punktów wskazuje kandydat w momencie rejestracji w systemie IRK.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od 2005 do 2024 r.)

Podstawą kwalifikacji są wyniki z części  pisemnej egzaminu maturalnego przeliczone na punkty w następujący sposób:

  • liczba punktów procentowych uzyskanych z przedmiotu na poziomie  podstawowym, według zasady 1%=0,5 pkt, albo liczba punktów uzyskanych z przedmiotu na poziomie rozszerzonym, według zasady 1%=1 pkt.

W związku z powyższym kandydat może uzyskać do 100 punktów z jednego przedmiotu.
Zapis "zwolniony" na świadectwie maturalnym uzyskany w części zewnętrznej egzaminu jest równoznaczny z uzyskaniem przez kandydata maksymalnej liczby punktów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Podstawą kwalifikacji są oceny z egzaminu dojrzałości (część pisemna albo część ustna) przeliczone na punkty zgodnie z zasadą:
  6,0 – 100 pkt
  5,0 – 90 pkt
  4,0 – 70 pkt
  3,0 – 50 pkt
  2,0 – 30 pkt
Ostateczny wynik z danego przedmiotu obliczany jest wg zasady wynik x 0,8.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z maturą zagraniczną

Komisja rekrutacyjna, po złożeniu przez kandydata wymaganych dokumentów, dokonuje przeliczenia punktów/wyników.
Podstawą rekrutacji są przedmioty maturalne na poziomie odpowiadającym poziomowi podstawowemu albo rozszerzonemu na egzaminie maturalnym. W przypadku braku możliwości zdawania przez kandydata przedmiotu maturalnego wymaganego w procesie rekrutacji, komisja rekrutacyjna może uwzględnić wynik z innego równoważnego przedmiotu maturalnego zdawanego przez kandydata.
W przypadku, jeśli kandydat posiada wynik bez określenia poziomu zdanego egzaminu, wynik ten zostanie przeliczony wg zasady wynik x 0,8.
Sposób przeliczania wyników uzyskanych na maturze przez kandydata oraz ustalania na ich podstawie końcowego wyniku postępowania kwalifikacyjnego, decydującego o miejscu kandydata na liście rankingowej, dostosowany jest do systemu oceniania i obliczania wyników kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny w Polsce.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z maturą międzynarodową (IB)

Komisja rekrutacyjna, po złożeniu przez kandydata wymaganych dokumentów, dokonuje przeliczenia punktów/wyników z wybranego przedmiotu objętego egzaminem maturalnym, indywidualnie dla każdego kandydata, w następujący sposób:
 Egzamin IB   /   Egzamin maturalny (nowa matura)
     7 pkt         –    100 %
     6 pkt         –      90 %
     5 pkt         –      75 %
     4 pkt         –      60 %
     3 pkt         –      45 %
     2 pkt         –      30 %
Wynik z danego przedmiotu zdawanego na poziomie HL (higher level) jest traktowany jako wynik na poziomie rozszerzonym, natomiast wynik z danego przedmiotu zdawanego na poziomie SL (standard level) jest traktowany jako wynik na poziomie podstawowym.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z maturą europejską (EB)

Komisja rekrutacyjna, po złożeniu przez kandydata wymaganych dokumentów, dokonuje przeliczenia punktów/wyników z wybranego przedmiotu objętego egzaminem maturalnym, indywidualnie dla każdego kandydata, w następujący sposób:
 Egzamin EB            /   Egzamin maturalny (nowa matura)
     9,00 - 10,00      –    100 %
     8,00 -   8,99      –      90 %
     7,50 -   7,99      –      75 %
     7,00 -   7,49      –      60 %
     6,00 -   6,99      –      45 %
     5,00 -   5,99      –      30 %
Wynik z matury EB - końcowy z danego przedmiotu realizowanego w zakresie 4-5 godzin tygodniowo traktowany jest jako poziom rozszerzony, a wynik końcowy z przedmiotu realizowanego w zakresie 2-3 godzin tygodniowo traktowany jest jako poziom podstawowy. Pod uwagę brane będą jedynie wyniki z przedmiotów, które uwzględniają ocenę z egzaminu maturalnego.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać tutaj.

Kandydat zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów. Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia. Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata przy ul. Żytniej 39, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.